Chyba
 • Chyba pri načítaní dát feedu

OZ HORSES Prešov

S T A N O V Y

Biliardového klubu

HORSES  Prešov

 

Čl.1

Základné ustanovenia

 1.1. Biliardový klub: HORSES Prešov, ďalej len BK, je v zmysle Zákona č.83/90 Zb. dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb.

1.2. BK je otvorenou nepolitickou spoločensko-športovou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických  princípoch.

1.3. BK sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem spoločensko-športových organizácií a združení za účelom presadzovania spoločných záujmov a uspokojovaniu potrieb svojich členov.

1.4. BK je právnickou osobou s trvalým sídlom na adrese:

1. Biliardový klub HORSES Prešov,  Tomášiková 30 ,  08001 Prešov

 

Čl.2

Poslanie a hlavné úlohy

2.1. Poslaním BK je uspokojovať záujmy občanov v oblasti biliardového športu, príp. iného športu alebo činnosti smerujúcej k zlepšeniu zdravotného stavu, či fyzickej alebo duševnej kondície občanov. Poskytuje svojim členom  tiež odbornú, poradenskú a servisnú službu v oblasti biliardového športu, príp. iného športu alebo činnosti smerujúcej k zlepšeniu zdravotného stavu, či fyzickej alebo duševnej kondície občanov.  

2.2. BK vytvára ekonomické, materiálno-technické a odborné podmienky pre činnosť svojich členov, organizuje športovú činnosť, súťaže pre svojich členov.

2.3. BK sa zameriava hlavne na výchovu a podporu športu alebo činnosti smerujúcej k zlepšeniu zdravotného stavu, či fyzickej alebo duševnej kondície detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

 

Čl.3

Členstvo

 3.1. Členstvo v BK môže byť:      

 • riadne
 • čestné

3.2. Členstvo v BK je dobrovoľné. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

3.3. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Predseda BK.

3.4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

3.5. Práva členov BK:

 • zúčastňovať sa na akciách organizovaných BK
 • zúčastňovať sa Valného zhromaždenia
 • voliť členov orgánov BK a byť volený do týchto orgánov

3.6. Povinnosti členov BK:

 • dodržiavať Stanovy BK a vnútorné predpisy vydané v súlade s nimi
 • podieľať sa na činnosti BK a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie
 • dodržiavať zásady športovej a spoločenskej morálky
 • chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci BK, alebo ním používaný
 • riadne a včas platiť členské príspevky

3.7. Za dlhodobú významnú činnosť v BK môže Valné zhromaždenie udeliť fyzickým osobám Čestné členstvo.

3.8. Členstvo v BK zaniká:

3.8.1.Vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z BK Predsedovi.

3.8.2. Vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia Predsedu o vylúčení.

3.8.3. Úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby.

3.8.4. Zánikom združenia. 

 

Čl. 4

Orgány BK

Orgánmi BK sú:            

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predseda

4.1.1. Valné zhromaždenie.

       Najvyšším orgánom BK je Valné zhromaždenie. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Predseda podľa potreby, najmenej raz za dva roky, alebo ak o to požiada najmenej 50% členov BK.   

       Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť všetci členovia BK. Je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov BK.

4.1.2. Valné zhromaždenie prejednáva všetky základné činnosti BK, najmä:

 • uznáša sa o názve, symbolike a zániku BK
 • schvaľuje a doplňuje Stanovy BK
 • hodnotí prácu Predsedu a schvaľuje Plán práce
 • volí a odvoláva Predsedu BK
 • prejednáva správu o činnosti a hospodárení BK
 • rozhoduje o ďalších úlohách, ktoré si vytýči

4.1.3. Na platnosť uznesenia Valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny účastníkov schôdze. 

 

4.2.1. Predseda

Predseda BK je výkonným orgánom BK a štatutárnym zástupcom združenia, za svoju činnosť je zodpovedný Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

4.2.2. Predseda je volený na dobu 2 roky.

4.2.3. Predseda rozhoduje uznesením.

4.2.4. Predseda najmä:

 • oficiálne zastupuje občianske združenie,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutia Valného zhromaždenia,
 • vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
 • schvaľuje zloženie športových družstiev a zabezpečuje dodržiavanie športového kalendára. Pripravuje a uzatvára hráčske zmluvy.
 • rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
 • rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
 • ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
 • rozhoduje o financovaní športových aktivít členov,

4.2.5. V prípade stretu záujmov, alebo pri dôvodnom podozrení, že v danej otázke Predseda nebude schopný objektívne rozhodnúť, poverí člena združenia rozhodnutím o danej otázke. Uznesenie, ktorým poveruje iného člena výkonom rozhodnutia musí byť danému členovi doručené do vlastných rúk.

 

Čl. 5

Majetok a hospodárenie

5.1. BK môže vlastniť hnuteľný, alebo nehnuteľný majetok potrebný k zabezpečeniu svojej činnosti. Na základe zmluvných vzťahov môže BK využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

5.2. Zdrojom majetku BK sú príjmy zo športovej činnosti, členských príspevkov,  z predaja vstupeniek na športové akcie usporiadané BK, zo sponzorských príspevkov a darov od fyzických a právnických osôb, dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií, príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia, reklamná a propagačná činnosť.

 

Čl.6

Záverečné ustanovenia

6.1. Záväzný výklad Stanov BK prináleží Predsedovi BK.

6.2. O všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v Stanovách, rozhoduje Predseda BK.

6.3. Tieto Stanovy boli schválené Členskou schôdzou BK, dňa   16. augusta 2011 v Prešove. Účinnosť nadobúdajú dňom schválenia.

                                                                     

 Milan Mrva 

 Predseda Biliardového klubu  HORSES  Prešov

 

............................................................

Nachádzaš sa tu: O nás OZ HORSES Prešov